Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Velice si vážíme vaší důvěry, uživatelů našich stránek i našich obchodních partnerů, a proto klademe důraz na ochranu osobních údajů při jejich zpracování v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

V tomto dokumentu vás v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“), chceme informovat o zpracování vašich osobních údajů, ke kterému dochází zejména při návštěvě webových stránek společnosti GEORG BÖRNER Chemisches Werk fuer Dach- und Bautenschutz GmbH & Co KG (www.boerner.cz). Prosíme vás o přečtení tohoto dokumentu, abyste měli jistotu, že je vám zcela srozumitelný. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na této emailové adrese: info@boerner.cz.

 

Úvodní ustanovení

Tento dokument shrnuje zásady nakládání s osobními údaji, k jejichž zpracování dochází společností GEORG BÖRNER Chemisches Werk fuer Dach- und Bautenschutz GmbH & Co KG se sídlem Heinrich Börner Straße 31, Bad Hersfeld, 36251, Germany, IČ: 111163513, (dále také jako „Společnost“). Dokument popisuje, jakým způsobem Společnost shromažďuje, sdílí nebo jiným způsobem zpracovává osobní údaje uživatelů svých webových stránek www.boerner.cz (dále také jako „uživatelé“), svých obchodních partnerů (dále také jako „zákazníci“) a svých zaměstnanců.

 

Zdroj zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje získané zejména přímo od svých uživatelů a zákazníků a od svých zaměstnanců.

Společnost dále zpracovává osobní údaje získané na základě používání webových stránek www.boerner.cz prostřednictvím souborů Cookies. Pro přesnější cílení reklamních kampaní a vylepšování svých webových stránek využívá Společnost informace o uživateli, například o jeho chování na webových stránkách (na co konkrétně kliká, zda vyplňuje dostupné formuláře atp.). Tyto údaje se získávají automatizovaně prostřednictvím nástrojů webu Společnosti a dalších níže uvedených zpracovatelů dat. Více informací najdete na stránce o použití souborů Cookies.

Web Společnosti zpracovává také data ze sociálních sítí. Na webové stránce www.boerner.cz se tedy využívají také možnosti hodnocení a sdílení s pomocí sociálních sítí (Facebook, Google, LinkedIn a další). Pokud tuto možnost použijete, umožníte Společnosti přístup k veřejným informacím na vašem profilu v dané sociální síti. Součástí veřejného profilu na sociálních sítích může být jméno a příjmení, profilový obrázek, údaje o věku či pohlaví a další veřejné informace, které se odvíjejí dle uživatelského nastavení.

Právní důvod a účel zpracování

Společnost osobní údaje zpracovává výhradně k těm účelům, pro které byly shromážděny, a na základě oprávněného zájmu, právní povinnosti, plnění smlouvy nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje jsou pak zpracovávány pro různé účely, zejména pro:

jednání o uzavření smluv a plnění již uzavřených smluv,

vedení zákaznického účtu a zasílání newsletteru,

komunikaci se stávajícími zákazníky, včetně zasílání informací o aktuálních službách, aktualizaci obchodních podmínek a pro marketingové a propagační účely,

zaslání odpovědi na dotaz uživatelů internetových stránek,

analytiku návštěvnosti webových stránek za účelem zlepšení nabídky a poskytovaných služeb,

marketingové oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu nebo vyplněním formuláře uživatelem na stránkách Společnosti,

cílení potenciálních zákazníků formou online reklamy (viz Cookies).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje uživatelů, zákazníků (a osob, které je zastupují) a zaměstnanců v rozsahu nezbytném k naplnění účelu zpracování.

Společnost zpracovává pomocí cookies lokační údaje a síťové identifikátory subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů u dětí

Společnost vědomě nesbírá informace o dětech mladších 16 let, děti do 16 let věku pak naše služby nemohou používat. Pokud se dozvíte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje v rozporu s uvedenými zásadami, můžete nás na to upozornit na adrese info@boerner.cz.

Osoby, které mají přístup k údajům

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména zaměstnanci Společnosti vázanými mlčenlivostí, a v souvislosti s plněním a realizací uzavřených smluv a objednávek jsou zpracovávány dodavateli Společnosti jakožto samostatnými správci.

Společnost může využívat pro zpracování osobních údajů také tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem dle určení Společnosti. Zpracovatelům jsou předávány pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění poskytovaných služeb. Jde zejména o subjekty v oblasti kontaktu s veřejností, správy elektronických dat nebo vedení účetnictví.

Osobní údaje jsou dále předávány orgánům veřejné moci a jiných subjektům, jestliže to vyžaduje právní předpis. Dále mohou být osobní údaje předávány třetím osobám v případě neočekávané události, při níž je poskytnutí osobních údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu.

 

Doba uložení osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování a s ohledem na trvání právního důvodu pro zpracování údajů. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány a jsou uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro vědecké účely a pro účely archivnictví.

 

Způsoby zpracování a uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány strojově (automatizovaně) v textové podobě prostřednictvím výpočetního hardware a software.

 

Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje

Subjekty údajů nemají povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smluvních závazků.

 

Práva subjektu údajů

- Právo na přístup k osobním údajům.

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Společnost povinna poskytnout potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou aktuálně zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně jejich kopie) a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o právech subjektu údajů, informace o případném zdroji osobních údajů odlišujícím se od subjektu údajů, informace o případném automatizovanému rozhodování (včetně profilování), informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodní organizaci a informace o souvisejících zárukách ve prospěch subjektu údajů.

- Právo na opravu osobních údajů.

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

- Právo na výmaz osobních údajů.

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, zejména pokud odpadne účel nebo zanikne právní důvod zpracování.

- Právo na omezení zpracování osobních údajů.

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních údajů zejména v případě pochybností o přesnosti údajů, nebo pokud dojde k částečnému zániku právního důvodu zpracování.

- Právo na oznámení opravy nebo výmazu osobních údajů a na oznámení omezení zpracování.

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení opravy nebo výmazu osobních údajů a na oznámení omezení zpracování osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

- Právo na přenositelnost osobních údajů.

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo aby byly údaje (i přímo Společností) předány jinému správci.

- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést u Společnosti námitku proti zpracování jeho osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu.

- Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, písemnou formou, včetně využití příslušného elektronického formuláře.  Zpracování osobních údajů z Cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. V případě, že subjekt údajů zakáže ukládání vybraných Cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací najdete na stránce o použití souborů Cookies.

- Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Dle čl. 22 GDPR Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

- Právo na ochranu údajů (jejich integritu a důvěrnost).

V této souvislosti bere subjekt údajů na vědomí, že Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.

- Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Subjekt údajů má vedle práva podat námitky proti zpracování u Společnosti také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Bezpečnost

Společnost se zavazuje chránit osobní údaje i jiné informace o svých zákaznících a uživatelích jejich služeb. K tomu používá řadu bezpečnostních technologií a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Opatření, která používá, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zneužití osobních údajů. Je důležité připomenout, že na internetu nelze nikdy zaručit 100 % jistotu.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze pověřené osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v tomto dokumentu.

 

Kontakt

Dotazy či uplatnění práva subjektu údajů lze učinit na adrese info@boerner.cz.

Správcem osobních údajů je GEORG BÖRNER Chemisches Werk fuer Dach- und Bautenschutz GmbH & Co KG se sídlem Heinrich Börner Straße 31, Bad Hersfeld, 36251, Germany, IČ: 111163513.